BRA ATT VETA – Opproduction
BRA ATT VETA

Alltid en trygg resa

Vi anlitar bara leverantörer som vi arbetat med i många år, och som garanterar leverans och kvalitet. Med över 20 år i branschen så får ni också en trygghet. OPProd skräddarsyr alla typer av resor, såväl för individuella resenärer (affärsresor eller privata) som för grupper. Vi samarbetar med flygbokare med mångårig erfarenhet.

Vi erbjuder hög kvalitet, personlig service och rätt pris för ditt event.

TRYGGT OCH PRISVÄRT

Våra Resevillkor:

Resevillkor

1. Tillämpningsområde

Resevillkor villkor för paketresearrangemang vid försäljning till näringsidkare. Dessa villkor gäller även privatpersoner för varje respektive del av paketresorna.

2. Definitioner

Om inte annat särskilt anges skall följande termer anses ha följande betydelse i detta avtal.

Arrangör: Olli P AB

Kund: Den som är betalningsansvarig för paketresan

Paketresearrangemang: Ett arrangemang bestående av två eller fler resetjänster såsom t.ex. transport (ej flyg), hotell och konferens/evenemangsbiljett.

Resenär: Den eller de enskilda personer som deltar i ett Paketresearrangemang

3. Avtalet

Avtalet är bindande när kunden accepterar arrangörens offert.

Arrangören skall skriftligen per brev, e-post eller sms bekräfta kundens beställning utan dröjsmål.

Dessa särskilda villkor utgör tillsammans med arrangörens bekräftelse de fullständiga villkoren för paketresearrangemanget.

4. Prisgaranti

  • OPProductions har prisgaranti på samtliga paketresor och justerar inga priser efter resenärens beställning är bekräftad och avtalet ingånget.

Priset är baserat på de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande förhållanden.

Betalning:

  • 25% anmälningsavgift betalas 14 dagar efter accept av offert.
  • Slutbetalning senast 14 dagar innan avresa, om inte annat överenskommits.
  • Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtal hävs avtalet och anmälningsavgiften återbetalas ej.

Avbeställning:

  • Vid avbeställning skall resenären betala anmälningsavgiften som avboknings kostnad.
  • Vid avbeställning inom 40 dgr innan avresa skall hela resans pris betalas.
  • Vid direktbetalning av resa så gäller avbeställning beroende av del ex. hotell, eventbiljett som betalts direkt och ej kan avbokas.

5. Ändringar i avtalet

Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens önskemål om eventuella ändringar i avtalet.

Arrangören förbehåller sig rätten att, utöver i föregående punkt angiven avgift, debitera extra kostnader i samband med ändringar.

För varje ändring i redan gjord beställning äger Arrangören rätt att debitera Kunden 500 kronor per person och ändring.

6. Avbeställning av resan

Avbeställning av ett bokat Paketresearrangemang skall ske skriftligen via brev eller e-post. Vid Kundens avbeställning debiteras följande kostnader.

  • Vid avbeställning före avresa skall resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad eller 25% av paketets totala kostnad.
  • Vid avbeställning inom 40 dgr innan avresa skall hela resans pris betalas.

Evenemangsbiljetter är inte återbetalningsbara.

7. Avbeställningsskydd

Om Kunden tecknat avbeställningsförsäkring gäller försäkringsbolagets villkor för denna försäkring.

8. Namnbyte m.m

Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens begäran om byte av Resenär efter det att avtalet är bindande enligt punkten 3. Byte av Resenär är att betrakta som avbokning och nybokning och kostnaderna härför i detta avtal blir därmed tillämpliga.

Kunden ansvarar för samtliga kostnader hänförliga till ändringen. Utöver Arrangörens avgift kan ytterligare kostnader tillkomma på grund av underleverantörers särskilda villkor avseende den eller de tjänster som berörs.

9. Force Majeure

Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof, pandemi eller annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll.

Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger Arrangören rätt att häva avtalet. Kunden äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd. Om Arrangören häver avtalet med stöd av denna bestämmelse äger kunden endast rätt till återbetalning för outnyttjade tjänster om och i den mån Arrangören erhåller återbetalning från berörda underleverantörer.

10. Friskrivning

Arrangören ansvarar inte för skada som drabbar Kunden och/eller Resenär och som beror på flygbolag/hotell/boende som kund själv anlitat för att utföra i paketresearrangemanget. Resenärens eventuella anspråk skall i sådant fall riktas direkt mot berört flygbolag/hotell/boende.

11. Reklamation och avhjälpande

Kund eller Resenär får inte åberopa fel eller brist i paketresarrangemang om inte reklamation skriftligen skett till arrangören snarast efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast 14 dagar efter avslutad resa. Reklamation skall om möjligt ske på resmålet.

12. Kundens och Resenärens ansvar

Kunden och Resenärer ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation, oavsett i vilken form denna erhålls (e-post eller på annat sätt) avseende Paketresearrangemanget, kontrollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om någon uppgift skulle vara felaktig skall detta omgående meddelas Arrangören. Arrangören äger rätt att ta ut en avgift för att rätta felaktig uppgift.

Kunden och Resenärer ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som krävs för Paketresearrangemanget.

Kunden och Resenärer skall under Paketresearrangemanget följa alla rimliga anvisningar och rekommendationer från Arrangören och dennes underleverantörer. Kunden och Resenärer ansvarar för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar och föreskrifter från Arrangören och dennes underleverantörer.

13. Evenemangsbiljetter

Evenemang kan flyttas från utsatt dag, tidpunkt och plats. Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om evenemangsflyttar. Kostnader som tillkommer för resenären till följd av att evenemang byter datum, tid eller plats är resenärens eget ansvar. Evenemangsbiljetter är inte avbokningsbara eller återbetalningsbara oavsett övriga avbokningsregler.

I vissa undantagsfall kan återbetalning av biljettens facevalue (pris som står på biljett) återbetalas om eventets arrangör godkänner detta.

Vid evenemang med hemmalag respektive bortalag kan det finnas regler gällande uppträdande och klädsel. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i vad som gäller angående detta på respektive evenemang.

14. Olli P AB reserverar sig för tryck- och skrivfel på hemsida, annonsmaterial, bokningsbekräftelser, reseinformation och fakturor.

15. Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av Lunds tingsrätt.